mapa strony | ważne dokumenty | polecane linki

Wybrano władze bialskiego oddziału PTSM na kadencję 2022-2026

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) jest jedną z organizacji ułatwiającą uprawianie turystyki. Zrzesza blisko 17.000 członków zgrupowanych w 31 oddziałach (w 437 kołach PTSM) na terenie całego kraju. Poprzez oddziały terenowe i szkolne koła PTSM prowadzi bogatą działalność turystyczną, edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzieży szkolnej. Jego głównym celem jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo-turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju. Statutową powinnością PTSM obok organizowania sieci schronisk młodzieżowych jest upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych.

6 listopada 2021 r. w Białej Podlaskiej odbyło się X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Bialskiego Oddziału. Uczestniczyli w nim delegaci kół i schronisk młodzieżowych PTSM. Głównym celem spotkania było podsumowanie pięcioletniej pracy dotychczasowych władz Oddziału oraz wybory Zarządu na następną kadencję. Ponadto w jego programie znalazło się wręczenie wyróżnień i podziękowań.

Przybyłych delegatów serdecznie powitał Waldemar Gnatowicz – prezes ustępującego Zarządu Oddziału. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłych w czasie minionej kadencji działaczy PTSM.

Zgodnie z ustalonym porządkiem zebrania, zanim wybrano nowy zarząd, uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla PTSM. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Grzybowska Renata (Konstantynów) i Murawska Bogumiła (Konstantynów). Za całokształt działalności, zaangażowanie w upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa Honorowym Wyróżnieniem za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych zostali nagrodzeni: Jaworski Andrzej (Biała Podlaska), Murawska Bogumiła (Konstantynów), Sikora Dariusz (Biała Podlaska), Stopa Mariusz (Biała Podlaska). Zostały wręczone również złote, srebrne i brązowe odznaki PTSM. Złotą Honorową Odznakę PTSM otrzymali: Zagajski Marek (Biała Podlaska) i Kuczawska Dorota (Biała Podlaska); Srebrną Honorową Odznakę PTSM otrzymała Grzybowska Renata (Konstantynów); Brązową Honorową Odznakę PTSM otrzymała Kulicka Katarzyna (Rakowiska-Biała Podlaska). Natomiast Dyplom Honorowy Prezesa Zarządu Głównego PTSM w Warszawie otrzymało 17 osób szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie ruchu szkolnych schronisk młodzieżowych

Zgodnie z ustalonym porządkiem zebrania dalsza część spotkania poświęcona została wyborom nowego Zarządu Oddziału. Dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów. Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu zebrania oraz trybu i zasad wyboru władz oddziału oraz delegata na Krajowy Zjazd PTSM nastąpił wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Skrutacyjnej.

Zanim wybrano nowe władze, sprawozdanie z działalności oddziału złożył ustępujący Prezes, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przedstawiła Przewodnicząca Komisji Dorota Kuczawska. Zawarli w nich dokonania Bialskiego PTSM w latach 2016-2021.

Znalazły się tam m.in dane liczbowe dotyczących zarówno członków oddziału, jak i uczestników imprez organizowanych przez Oddział. Ustępujący Zarząd, w przedstawionym sprawozdaniu, podkreślił duże zaangażowanie lokalnych działaczy w organizacji imprez turystycznych, z których większość adresowana była do młodzieży szkolnej. Sprawozdania z działalności Oddziału zostały wysłuchane przez zgromadzonych, po czym zostało jednogłośnie udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W kolejnej części zebrania nastąpiły wybory do nowych władz Zarządu Oddziału, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Bialskiego Oddziału PTSM. I tak nowy Zarząd Oddziału PTSM w Białej Podlaskiej będzie się składał z 6 osób i przedstawia się następująco: Waldemar Gnatowicz – prezes, Dariusz Sikora – wiceprezes, Mariusz Stopa – sekretarz, Andrzej Jaworski – skarbnik, Renata Grzybowska – członek Zarządu, Katarzyna Kulicka – członek Zarządu. Komisję rewizyjną tworzą: Dorota Kuczawska – przewodnicząca, Tomasz Oleszczuk – członek, Monika Władyczuk-Pakuła – członek. Natomiast w sądzie koleżeńskim działać będą: Ryszard Ferenc – przewodniczący, Sabina Sakowicz – członek, Edward Targosz – członek. Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PTSM wybrano Dariusza Sikorę.

Zebranie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie dzięki doświadczeniu ustępującego Zarządu, jak również miłej atmosferze i zdyscyplinowaniu delegatów. Nowy Zarząd planuje w czasie swej kadencji kontynuować popularyzację turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży.

Przygotował dr Dariusz Sikora

© 2009-2016 PTSM Oddział w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
strona odwiedzona 90764 razy